Soạn Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Câu 1 (trang 43 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Phân tích hai căn bệnh tự ti và tự phụ:

a. Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti:

- Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn.

- Những biểu hiện của thái độ tự ti.

- Tác hại của thái độ tự ti.

b. Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ:

- Giải thích khái niệm tự phụ, phân biệt tự phụ với tự tin.

- Những biểu hiện của thái độ tự phụ.

- Tác hại của thái độ tự phụ.

c. Xác lập thái độ sống hợp lí, đó là đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu.

Câu 2 (trang 43 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường trong 2 câu thơ:

                            Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

                     Ậm ọe quan trường miệng thét loa

- Giới thiệu hai câu thơ và nêu định hướng phân tích (khai thác nội dung và nghệ thuật).

- Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường trong hai câu thơ:

 + Sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc: lôi thôi, ậm ọe.

 + Biện pháp đảo trật tự cú pháp.

 + Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường.

- Cảm nhận về cảnh thi cử dưới chế độ thực dân nửa phong kiến.