STRESS IN WORDS OF MORE THAN THREE-SYLLABLES (Trọng âm của từ 3 âm tiết trở lên)

Từ phức tạp (complex words) được chia thành hai loại : từ tiếp ngữ (là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ) và từ ghép (là những từ do hai hay nhiều từ ghép lại thành, ví dụ như armchair...)
Tiếp vĩ ngữ (Suffixes)
1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ:

Đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ngữ đó:
_ain (chỉ dành cho động từ) như entertain, ascertain…
_ee:  employee, refugee…
_eer: volunteer, mountaineer…
_ese: journalese, Portugese…
_ette: cigarette, launderette…
_esque:  picturesque, unique…
2. Tiếp vĩ ngữ không ảnh hưởng vị trí trọng âm:

Những tiếp vĩ ngữ sau đây, khi nằm trong từ gốc thì không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc đó, có nghĩa là trước khi có tiếp vĩ ngữ, trọng âm nằm ở đâu, thì bây giờ nó vẫn ở đấy:
_able: comfortable, reliable....
_age: anchorage...
_ al: refusal
_en: widen
_ful: beautifful ...
_ing: amazing ...
_like: birdlike ...
_less: powerless ...
_ly: lovely, huriedly....
_ment: punishment...
_ness: happpiness
_ous: dangerous
_fy: glorify
_wise: otherwise
_y(tính từ hay danh từ) : funny
_ ish (tính từ) : childish, foolish ...(Riêng đối với động từ có từ gốc hơn một âm tiết thì chúng ta nhấn vào âm tiết ngay trước tiếp vĩ ngữ: demolish, replenish)
***Còn một số tiếp vĩ ngữ là _ance; _ant; _ary thì cách xác định: Trọng âm của từ luôn ở từ gốc, nhưng không có cách xác định rõ là âm tiết nào, nó tuỳ thuộc vào các nguyên âm của từ gốc đó, căn cứ vào qui tắc dành cho từ đơn giản (simple words)  rồi xác định.
2. Đối với tiếp đầu ngữ(Prefixes) thì chúng ta không có qui tắc cụ thể, do tác dụng của nó đối với âm gốc không đồng đều, độc lập và không tiên đoán được. 

3. Từ ghép:

_ Đối với từ ghép gồm hai loại danh từ thì nhấn vào âm tiết đầu : typewriter; suitcase; teacup; sunrise…
_ Đối với từ ghép có tính từ ở đầu, còn cuối là từ kết thúc bằng _ed, nhấn vào âm tiết đầu của từ cuối: bad-tempered…
_ Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau: three-wheeler…
_Từ ghép đóng vai trò là trạng ngữ thì nhấn vần sau: down-steam…
_từ ghép đóng vai trò là động từ nhưng tiếng đầu là trạng ngữ thì ta nhấn âm sau: down-grade, ill-treat…