Sự biến đổi tính acid – base của oxide và hydroxide tương ứng

- Tính acid – base của oxide và hydroxide tương ứng của các nguyên tố ở chu kì 3

Sự biến đổi tính acid - base  của các nguyên tố ở  chu kì 3

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính base của oxide và hydroxide tương ứng giảm dần, đồng thời tính acid của chúng tăng dần.

- Trong một nhóm  A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính base của các oxide và hydroxide tương ứng tăng dần, đồng thời tính acid của chúng giảm dần.

Nhận xét: Tính acid - base của các oxide và hydroxide tương ứng của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

  • Lý thuyết liên quan

    Sự biến đổi tính chất các nguyên tố hóa học - ĐGNL Hồ Chí Minh --- Xem chi tiết tại đây.