Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim

1. Tính kim loại, tính phi kim

- Tính kim loại

Tính kim loại

- Tính phi kim

Tính phi kim

2. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim

- Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

Giải thích: trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải) thì độ âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử giảm dần => khả năng nhường electron giảm, khả năng nhận electron tăng

=> Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.

- Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

Giải thích: Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân (từ trên xuống dưới) thì độ âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử tăng nhanh => khả năng nhường electron tăng, khả năng nhận electron giảm

=> Tính kim loại tăng, nên tính phi kim giảm.

Ví dụ: Dãy nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải

Na < K < Mg < Al.       

Al < Mg < Na < K.  

Mg < Al < Na < K.

K < Na < Al < Mg.

Lời giải:

Na, Mg và Al là 3 kim loại thuộc cùng chu kì 2, vì ZNa < ZMg < ZAl => thứ tự tính kim loại tăng dần là: Al < Mg < Na

K thuộc chu kì 3 => bán kính nguyên tử của K lớn nhất

=> thứ tự tăng dần tính kim loại từ trái sang phải là: Al < Mg < Na < K.

=> Đáp án: B