Sử dụng máy tính cầm tay

Các loại máy tính cầm tay: CASIO fx 500 MS, CASIO fx 570 MS, CASIO fx - 500VN PLUS, CASIO fx - 570VN PLUS, CASIO fx – 570ES PLUS

Các phím thường dùng của máy tính: 

- Nút mở máy: 

- Nút tắt máy:  + 

- Các số từ 0 đến 9.

- Nút dấu cộng, trừ, nhân, chia.

- Nút dấu “=” cho phép hiện ra kết quả trên màn hình số.

- Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm):  

- Nút xóa toàn bọ phép tính (và kết quả) vừa thực hiện: 

- Nút dấu ngoặc trái  và phải 

- Nút tính lũy thừa: 

Ví dụ: (Dùng Máy tính CASIO fx – 570ES PLUS)

Tính \(20 - 22 \times 4 + 1\):

Cách bấm:

         

Kết quả: 107

Màn hình hiển thị: