Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

- Cuối thế kỉ V, người Giec-man xâm chiếm Rô-Ma, tiêu diệt các quốc gia cổ đại, lập nên nhiều vương quốc mới. 

- Người Giéc-man cướp ruộng đất, phong tước vị cho các quý tộc.

- Xã hội xuất hiện 2 giai cấp mới: lãnh chúa phong kiến và nông nô.

+ Lãnh chúa phong kiến: vừa có ruộng đất, vừa có tước vị. Có quyền thế, rất giàu có.

+ Nông nô: xuất thân từ nô lệ và nông dân, phụ thuộc vào lãnh chúa.

=> Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành.

2. Lãnh địa phong kiến

* Khái niệm:

Là vùng đất riêng biệt do lãnh chúa làm chủ trong đó có lâu đài, thành quách, ruộng đất…

* Đời sống trong lãnh địa:

* Đặc điểm kinh tế:

 Tự cung tự cấp, không trao đổi bên ngoài.

3. Thành thị trung đại

a. Lãnh địa

- Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền.

- Trong lãnh địa:

+ Nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra.

+ Nông nô chỉ phải mua hai thứ là muối và sắt.

+ Không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.

+ Mỗi nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm 1 nghề thủ công nào đó.

b. Thành thị

* Nguyên nhân

- Cuối XI, sản xuất phát triển hàng hóa đem đi trao đổi ở nơi đông người để bán và lập xưởng sản xuất => thị trấn được thành lập => phát triển thành các thành phố lớn (thành thị)

* Tổ chức của thành thị

- Bộ mặt: Phố xá nhà cửa … là trung tâm trao đổi buôn bán

- Các tầng lớp: Thợ thủ công và thương nhân

+ Lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

+ Tổ chức hội chợ triển lãm hàng năm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.

- Đặc điểm kinh tế: nền kinh tế hàng hoá

* Vai trò của thành thị: Thúc đẩy xã hội phát triển.