Sự truyền ánh sáng

I – ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG

Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốtđồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

II – TIA SÁNG VÀ CHÙM SÁNG 

- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng 

Ba loại chùm sáng:

+ Chùm sáng song song (hình a): gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng hội tụ (hình b): gồm các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng phân kì (hình c): gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng phát ra từ đèn pin, Mặt Trời là chùm sáng song song