Tác dụng của lực

1. Lực và chuyển động của vật

Lực có tác dụng làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động của vật.

Ví dụ: Cầu thủ đá vào quả bóng đang đứng yên làm quả bóng chuyển động.

2. Lực và hình dạng của vật

Lực tác dụng lên vật làm biến dạng vật.

Ví dụ: Lực của tay ấn quả bóng xuống làm quả bóng bị biến dạng.

Kết luận:

Lực tác dụng lên vật có thể làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động, biến dạng vật.

Lưu ý:

Khi có lực

Khi không có lực

Nhận xét

Vật có thể chuyển động nhanh dần

Vật không thể chuyển động nhanh dần

Chuyển động với tốc độ không đổi.

Vật có thể chuyển động chậm lại

Vật không thể chuyển động chậm lại

Chuyển động với tốc độ không đổi.

Vật có thể đổi hướng chuyển động

Vật không thể đổi hướng chuyển động

Chuyển động thẳng

Vật có thể dừng lại

Vật không thể dừng lại

Tiếp tục chuyển động

Suy ra: Khi không có lực tác dụng, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.