Tâm đối xứng của một số hình phẳng

1.

Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng

Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó.

2. 

- Tâm đối xứng của hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của các đường chéo chính.