Tăng trưởng của quần thể sinh vật

Tăng trưởng của quần thể sinh vật theo tiềm năng sinh học và trong thực tế

Tăng trưởng của quần thể người

Trên thế giới

Dân số thế giới tăng liên tục, đến 2017 có thể lên đến 8 tỉ người. Dân số thế giới đạt mức tăng trưởng cao là nhờ những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện, tuổi thọ được nâng cao.

Ở Việt Nam

+ Năm 1945: 18 triệu người; 2004: 82 triệu người (tăng gấp 4,5 lần)

+ Việc tăng dân số quá nhanh và phân bố dân cư không hợp lí là nguyên nhân làm chất lượng môi trường giảm sút → ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.