Tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật

Hình 1. Quy trình tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật.

a)Nuôi cấy hạt phấn; b)Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo; c) Dung hợp tế bào trần; d) Chọn dòng tế bào xô ma có biến dị