Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

1. Nội dung 

Nói lên tầm quan trọng của dấu chấm trong câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu.

2. Phương pháp

- Đọc kĩ bài văn, phân biệt lời các nhân vật, ngắt nghỉ đúng dấu câu để thể hiện được sự hài hước của câu chuyện.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác bằng cách chọn lọc các chi tiết chính.

3. Trả lời câu hỏi

1) Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc gì ?

Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc tìm cách giúp đỡ bạn Hoàng vì bạn ấy không biết đặt dấu chấm câu.

2) Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng ?

Cuộc họp đã đề ra cách: khi nào bạn Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm yêu cầu bạn Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa.

3) Tìm những câu trong bài thể hiện đúng đắn diễn biến của cuộc họp.

   a) Nêu mục đích cuộc họp.

   b) Nêu tình hình của lớp.

   c) Nêu nguyên nhận dẫn đến tình hình đó.

   d) Nêu cách giải quyết.

   e) Giao việc cho mọi người.