Tập đọc: Một người chính trực

 

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Chính trực: ngay thẳng

- Di chiếu: lệnh (viết) của vua truyền lại trước khi mất

- Thái tử: con trai của vua được chọn để nối ngôi cha

- Thái hậu: mẹ vua

- Phò tá: theo bên cạnh để giúp đỡ

- Tham tri chính sự: chức quan dưới tể tướng, cùng bàn công việc triều đình dưới tể tướng

- Gián nghị đại phu: chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái

- Tiến cử: giới thiệu người có tài có đức để cấp trên lựa chọn

2. Ý nghĩa bài học

Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa.

3. Nội dung bài học

Câu 1: Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô HiếnThành thể hiện qua việc:

Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua trước khi mất. Ông cứ theo di chiếu mà lập thái tử Long Cán lên ngôi vua.

Câu 2: Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong việc tìm người giúp nước, sự  chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện qua việc:

Cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình

Câu 3: Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như Tô Hiến Thành ?

Trả lời:

Nhân dân ca ngợi những người chính trực như Tô Hiến Thành vì những người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của chính bản thân mình. Họ làm được những điều tốt đẹp cho dân, cho nước.

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài.Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành