Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Phương pháp :

-  Báo cáo trước các bạn về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua :

+ Mở đầu: Thưa các bạn,…

+ Chia nội dung thành 2 mục: học tập và lao động.

+ Lưu ý: bài báo cáo cần chân thực, đúng hoạt động của tổ, không máy móc và dựa quá nhiều vào nội dung bài tập đọc.

+ Đọc bản bảo cáo: đóng vai tổ trưởng đọc lại rành mạch, tự tin.

- Viết báo cáo ngắn gọn, rõ ràng gửi cô giáo (thầy giáo) theo mẫu đã cho.

1. Dựa vào bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần qua.

Hướng dẫn :

    Thưa các bạn,

    Sau đây tôi xin báo cáo lại kết quả học tập và lao động của tổ 1 trong tuần qua :

a - Về học tập : Hầu hết các bạn làm bài tập về nhà, soạn bài đầy đủ, duy chỉ có trường hợp bạn Nam quên vở bài tập Toán vào ngày thứ Năm. Cả tổ có 30 điểm tốt và 25 điểm khá. Tất cả các bạn có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chú nghe giảng.

b - Về lao động : Mọi thành viên trong tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo đúng lịch phân công của lớp.

2. Hãy viết lại nội dung báo cáo trên gửi cô giáo (hoặc thầy giáo) theo mẫu :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     …, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ … LỚP … TRƯỜNG TIỂU HỌC …

                Kính gửi : Cô giáo (Thầy giáo) lớp …

     Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ … trong tuần vừa qua như sau :

1. Về học tập

2. Về lao động

                                                                                                        Tổ trưởng

Hướng dẫn viết báo cáo :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2018

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 1 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

                Kính gửi : Cô giáo lớp 3A

     Chúng ẹm xin báo cáo hoạt động của tổ 1  trong tuần vừa qua như sau :

1. Về học tập : Hầu hết các bạn làm bài tập về nhà, soạn bài đầy đủ, duy chỉ có trường hợp bạn Nam quên vở bài tập Toán vào ngày thứ Năm. Cả tổ có 30 điểm tốt và 25 điểm khá. Tất cả các bạn có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chú nghe giảng.

2. Về lao động : Mọi thành viên trong tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo đúng lịch phân công của lớp.

         Tổ trưởng

            Minh  

Nguyễn Hoàng Minh