Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện và phát triển câu chuyện

Một số lưu ý khi xây dựng đoạn văn kể chuyện và phát triển câu chuyện

- Mỗi một đoạn văn cần có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

- Giữa các đoạn văn nên có từ nối ở đầu đoạn văn để liên kết các đoạn văn lại với nhau

Ví dụ: Thứ nhất, Thứ hai,… hoặc Tiếp theo, sau đó,…

- Trình từ sắp xếp các sự việc

Các sự việc trong đoạn văn cần được sắp xếp theo trình tự hợp lí. Có thể là:

+ Trình tự thời gian

+ Trình tự phù hợp với ý đồ của người kể chuyện