Tập làm văn: Viết đơn

Phương pháp :

- Dựa trên cơ sở kiến thức bài “Đơn xin vào Đội”, em hãy tạo lập một đơn dựa trên mẫu cho sẵn.

- Điền đầy đủ và chính xác thông tin của bản thân em vào phần trống.

- Những nội dung có thể thay đổi: nguyện vọng cá nhân, lời hứa

- Lá đơn thể hiện sự chân thật, hiểu biết của người viết đơn về Đội.

Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Gợi ý :

            ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

     Kính gửi :      - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

                         - Ban chỉ huy Liên đội

     Em tên là Chu Anh Thơ

     Sinh ngày 5 tháng 4 năm 2009

     Học sinh lớp 3B Trường Tiều học Đoàn Thị Điểm.

      Sau khi được đọc Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

       Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:

    - Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

    - Tuân theo Điều lệ Đội.

    - Giữ gìn danh dự Đội.

Người làm đơn

       Thơ

Chu Anh Thơ