Tập viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â

1. Phương pháp 

- Chữ hoa A, Ă, Â nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết đúng kích thước, lưu ý tên riêng phải viết hoa.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

2. Tập viết

a) Tên riêng : Vừ A Dính

b) Viết câu ứng dụng :

-      Anh em như thể tay chân

 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

-     Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

 Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng