Tập viết: Ôn chữ hoa: A,M,N,V (kiểu 2)

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2) đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Viết tên riêng: An Dương Vương

b) Viết câu ứng dụng:

-     Tháp Mười đẹp nhất bông sen

 Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.