Tập viết: Ôn chữ hoa: Q, R

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa Q, R cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Viết tên riêng : Quang Trung, Phan Rang

b) Viết câu :

-     Quê em đồng lúa, nương dâu

Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang.

                                                       Nguyên Hồ

-        Rủ nhau đi cấy, đi cày

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.