Tập viết : Ôn chữ hoa S, T

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa S, T cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết : 

a) Tên riêng : Sầm Sơn, Tân Trào

b) Viết câu :

-             Côn Sơn suối chảy rì rầm

       Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

-             Dù ai đi ngược về xuôi

        Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.