Tập viết: Ôn chữ hoa U, V, X

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa U, V, X cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Viết tên riêng :

- Uông Bí

- Văn Lang

- Đồng Xuân

b) Viết câu :

-    Uốn cây từ thưở còn non

 Dạy con từ thuở con còn bi bô.

-   Vỗ tay cần nhiều ngón

    Bàn kĩ cần nhiều người.

-     Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người