Tập viết: Ôn chữ hoa: Y

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa Y đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết.

a) Viết tên riêng: Phú Yên

b) Viết câu ứng dụng :

-   Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà

     Kính già, già để tuổi cho.