Thang nhiệt độ

- Trong thang nhiệt độ Celsius \(\left( {^0C} \right)\):

+ Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C

+ Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 1000C.

+ Những nhiệt độ thấp hơn 00C gọi là nhiệt độ âm

- Ngoài thang nhiệt độ Celsius, ta còn dùng thang nhiệt độ Fahrenheit và thang nhiệt độ Kelvin:

+ Thang nhiệt độ Fahrenheit \(\left( {^0F} \right)\): Nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 2120F.

\(^0C = \frac{5}{9}\left( {t\left( {^0F} \right) - 32} \right)\)

+ Thang nhiệt độ Kelvin \(\left( {^0K} \right)\): 00C ứng với 273K và cứ mỗi độ trong thang Celsius bằng một độ trong thang Kelvin.

\(K = t\left( {^0C} \right) + 273\)