Thế nào là chu vi và diện tích

1. Chu vi

Chu vi của một hình bất kì là độ dài phần đường thẳng bao quanh hình đó.

Ví dụ:

Chu vi của tứ giác ABCD bằng tổng độ dài bốn cạnh bao quanh nó, tức là:

\(AB + BC + CD + DA = 3 + 4 + 5 + 6 = 18\,\,(cm)\).

Chú ý: Khi tính chu vi các hình thì độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo.

2. Diện tích

Diện tích của một hình là toàn bộ phần bên trong của hình đó.

Ví dụ:

Diện tích của hình tứ giác trên là phần gạch xanh bên trong hình đó.