Thế nào là một hình có trục đối xứng

Các hình có tính chất:

Có một đường thẳng chia hình thành hai phần bằng nhau mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Được gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng là trục đối xứng của nó.

Ví dụ: Các hình sau là các hình có trục đối xứng