Thủy phân este đơn chức tạo xeton

Phương trình: Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 xeton

→ Este có dạng: $RCOO\underset{\begin{smallmatrix}  | \\  R' \end{smallmatrix}}{\mathop{C}}\,=CH\text{}-R''$ 

VD: HCOOC(CH3)=CH2 + NaOH $\xrightarrow{O{{H}^{-}}}$ HCOONa + [HO-C(CH3)=CH2] → CH3-CO-CH3

Chú ý:

Nếu đề bài cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với AgNO3/ NH3 thì so sánh số mol của este với số mol của Ag sinh ra:

+) Nếu \(\dfrac{{{n_{Ag}}}}{{{n_{{\rm{es}}te}}}} = 0\) => không có Ag sinh ra => Không phải este của axit fomic và sản phẩm sinh ra là xeton.

+) Nếu \(\dfrac{{{n_{Ag}}}}{{{n_{{\rm{es}}te}}}} = 2\)=> xảy ra 2 trường hợp

          - Este của axit fomic + xeton được sinh ra

          - Este của axit khác axit fomic + andehit được sinh ra