thủy phân este hai chức

TH1: Thủy phân thu được 2 muối + 1 ancol 2 chức → este tạo bởi 2 axit khác nhau và 1 ancol 2 chức.

Ta có: ${{n}_{NaOH}}=2{{n}_{este}}=2{{n}_{R{{(OH)}_{2}}}}$

TH2: Thủy phân thu được 2 muối + 1 ancol đơn chức → este dạng RCOO – R’COO – R’’

TH3: Thủy phân thu được 1 muối + 2 ancol khác nhau → Este tạo bởi axit 2 chức và 2 ancol đơn chức khác nhau.

Ta có: \[{{n}_{NaOH}}=\text{ }2{{n}_{este}}=\text{ }2\text{ }{{n}_{{{R}_{1}}OH}}~=\text{ }2\text{ }{{n}_{{{R}_{2}}OH}}\]

TH4: Thủy phân tạo 1 muối + 1 ancol: có 3 dạng sau:

TH5: Thủy phân tạo 1 muối + 1 ancol + 1 anđehit