thủy phân este tạo hai muối

Phương trình: Este đơn chức + NaOH → 2 muối + H2O

→ Este có dạng: R – COO –C6H4– R’ (este của phenol)

VD:      (1) HCOO-C6H4-CH3 + NaOH $\xrightarrow{O{{H}^{-}}}$ HCOONa + CH3-C6H4-OH

            (2) CH3-C6H4-OH + NaOH $\xrightarrow{O{{H}^{-}}}$ CH3-C6H4-ONa + H2O

          (1) + (2) =>HCOO-C6H4-CH3 + 2NaOH $\xrightarrow{O{{H}^{-}}}$ CH3-C6H4-ONa + HCOONa + H2O

Chú ý nhận diện:

+) Phần hơi chỉ chứa nước

+) ${{n}_{{{H}_{2}}O}}=\text{ }{{n}_{este}}=\text{ }\frac{1}{2}{{n}_{NaOH}}$