thủy phân este tạo một sản phẩm duy nhất

Phương trình: Este đơn chức + NaOH 1 sản phẩm duy nhất

→ Este là este vòng (được tạo bởi hiđroxiaxit)

Chú ý nhận diện:

Bảo toàn khối lượng: m este + m NaOH = m muối

+ Nếu đề bài yêu cầu tìm khối lượng muối khan sau phản ứng thì chỉ tính khối lượng muối, còn nếu yêu cầu tìm khối lượng chất rắn khan sau phản ứng thì chất rắn khan= m muối + m kiềm dư.

+  Cần áp dụng các phương pháp giải nhanh : bảo toàn khối lượngtăng giảm khối lượngbảo toàn nguyên tốphương pháp trung bình... một cách hiệu quả để giải bài tập nhanh chóng.