Thủy phân este tạo muối và andehit

Phương trình: Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 andehit

→ Este có dạng: $RCOOCH=\underset{\begin{smallmatrix}  | \\  R' \end{smallmatrix}}{\mathop{C}}\text{ }-R''$

VD: CH3COOCH=CH2 + NaOH $\xrightarrow{O{{H}^{-}}}$ CH3COONa + [CH2 = CH - OH] → CH3CHO

Chú ý nhận diện:

- Dung dịch sau phản ứng có tráng gương => este có dạng

$\left[ \begin{align}  & RCOOCH=\underset{\begin{smallmatrix}  | \\  R' \end{smallmatrix}}{\mathop{C}}\text{ }-R'' \\  & H-COO-R' \\ \end{align} \right.\xrightarrow{tp}sp\xrightarrow{trang\,guong}2Ag$

- Dung dịch sau phản ứng chứa 2 sản phẩm đều tráng gương

$HCOOCH=\underset{\begin{smallmatrix}  | \\  R' \end{smallmatrix}}{\mathop{C}}\text{ }-R''\xrightarrow{tp}sp\xrightarrow{trang\,guong}4Ag$