Thuyết lượng tử ánh sáng

1. Lượng tử của năng lượng Plăng: là lượng năng lượng một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ, được xác định bằng biểu thức:

- Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng \(\varepsilon = hf\) không bị thay đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

- Tuy mỗi lượng tử ánh sáng \(\varepsilon = hf\) mang năng lượng rất nhỏ nhưng trong chùm sáng lại có một số rất lớn lượng tử ánh sáng, vì thế ta có cảm giác chùm sáng là liên tục

2. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon

- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf

- Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

- Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon

3. Công thức Anhxtanh

\(\varepsilon  = hf = A + {{\rm{W}}_{{d_0}(m{\rm{ax)}}}}\)

Trong đó:

+ \(\varepsilon = hf = \dfrac{{hc}}{\lambda }\): lượng tử năng lượng (J)

+ \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\): công thoát của electron khỏi kim loại (J)

+ \({{\rm{W}}_{{d_0}(m{\rm{ax)}}}} = \dfrac{1}{2}mv_{0(m{\rm{ax)}}}^2\): động năng ban đầu cực đại của electron (J)