Tiết 5

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Nghe và kể lại câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng.

Bốn cẳng và sáu cẳng

    Một thầy cai sai chú lính lệ đi có việc gấp, bảo chú ta lấy ngựa mà cưỡi. Chú lính lệ dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy rồi cắm cổ chạy nó.

    Người qua đường lấy làm lạ hỏi :

- Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau ? 

   Chú lính lệ trả lời :

- Khéo cho anh ! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à !

Gợi ý :

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

- Chú lính được cấp ngựa đế đi làm một công việc gấp.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

Chú không cưỡi mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và chạy theo sau nó.

c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

- Khi nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời là chạy bộ có sáu cẳng nhất định phải nhanh hơn là cưỡi ngựa chỉ có bốn cẳng.