Tiêu hóa ở động vật chưa có ống tiêu hóa

Đại diện: động vật đơn bào (trùng roi, trùng giày, amip …)

Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá → tiêu hoá nội bào

Quá trình tiêu hóa nội bào gồm 3 giai đoạn :

Tiêu hóa ở trùng giày