Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

- Đại diện: Ruột khoang và Giun dẹp. Đại diện (thủy tức, sán…)

- Cấu tạo túi tiêu hóa:

Hình túi, túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất (vừa là nơi thức ăn đi vào và chất thải tiêu hoá đi ra), trên thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa.

- Hình thức tiêu hoá: tiêu hoá ngoại bào => tiêu hoá nội bào.

- Quá trình tiêu hoá:

Tiêu hóa ở thủy tức