Tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện các bước tìm BCNN để giải bài toán.