Tìm giao của hai tập hợp cho trước

Phương pháp:

 Chọn ra những phần tử chung của hai tập hợp A và B. Đó chính là các phần tử của  A \( \cap \)B.