Tìm hiểu chung về tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

1. Tìm hiểu chung

a. Các – Mác (1818 – 1883)

- Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại người Đức.

- Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

- Ông sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xây dựng học thuyết kinh tế Mác – xít, chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Học thuyết của ông là vũ khí lí luận và hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản…

b. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời

- Văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác. Được sáng tác vào tháng 3/1883, sau khi Các Mác qua đời.

c. Nhan đề

- Do người biên soạn đặt

d. Bố cục: 3 phần.

- Phần 1: Từ đầu đến “…vĩ nhân ấy gây ra”: Nhắc lại thời điểm Các Mác qua đời, tiên lượng sự mất mát, trống vắng của giai cấp vô sản, nhân dân thế giới và khoa học lịch sử trước cái chết của ông.

- Phần 2: Tiếp đến “…không làm gì thêm nữa”: đánh giá ba cống hiến vĩ đại của Các Mác.

- Phần 3: Phần còn lại: Giải thích vì sao Mác bị nhiều người thù ghét và vu khống nhất nhưng lại không có kẻ thù cá nhân – đánh giá sự bất tử của Mác.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Đánh giá cao cống hiến to lớn của Các Mác

- Biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to lớn không thể bù đắp này

b. Nghệ thuật

- Lập luận chặt chẽ

- So sánh tăng tiến