Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện các bước tìm ƯCLN để giải bài toán.