Tinh bột

1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội.

- Trong nước nóng từ 65oC trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt, gọi là hồ tinh bột.

 

 

2. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

- Tinh bột thuộc loại polisaccarit, Phân tử tinh bột gồm nhiều  mắt xích $\alpha $-glucozơ liên kết với nhau và có CTPT : (C6H10O5)n .

- Các mắt xích $\alpha$-glucozơ liên kết với nhau tạo hai dạng: không phân nhánh (amilozơ, liên kết $\alpha$-1,4 - glicozit) & phân nhánh (amilopectin, liên kết $\alpha$-1,4 - glicozit và liên kết $\alpha$-1,6 - glicozit).

- Tinh bột (trong các hạt ngũ cốc, các loại củ…); Mạch tinh bột không kéo dài mà xoắn lại thành hạt có lỗ rỗng.

- Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

      6nCO2 + 5nH2O $\xrightarrow{{}}$  (C6H10O5)n + 6nO2

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

a) Phản ứng thủy phân: (C6H10O5)n + nH2O $\xrightarrow{{{H}^{+}},{{t}^{o}}}$ n C6H12O6 (Glu)

b) Phản ứng màu với iot: Tạo thành hợp chất có màu xanh tím$\Rightarrow $dùng để nhận biết iot hoặc tinh bột.

Kết luận: Phản ứng này được dùng đề nhận ra tinh bột bằng iot và ngược lại.