Tính chất của phép nhân

Giao hoán: \(a.b = b.a\)
Kết hợp: \(\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)
Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:\(a.\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\)
Phân phối của phép nhân đối với phép trừ:\(a.\left( {b - c} \right) = a.b - a.c\)
Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu \(a\) nhân với một tổng của \(b\)\(c\) thì ta lấy \(a\) nhân với \(b\) và lấy \(a\) nhân với \(c\) rồi cộng lại với nhau. Chẳng hạn,
\(2.\left( {3 + 5} \right) = 2.3 + 2.5 = 6 + 10 = 16\)

Chú ý:

1) Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2.5=10

4.25=100

8.125=1000

2) Tích \(\left( {ab} \right)c\) hay \(a\left( {bc} \right)\) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là \(abc\).

Ví dụ: Tính nhẩm 12.25

\(12.25 = \left( {3.4} \right).25 = 3.\left( {4.25} \right) = 3.100 = 300\)