Tính chất hóa học của oxit và khái quát phân loại oxit

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ:

a) Tác dụng với nước

- Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: Na2O, CaO, K2O, BaO tạo ra bazơ tan tương ứng

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) Tác dụng với axit

- Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

            CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

c) Tác dụng với oxit axit

- Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

CaO + CO2 → CaCO3

Na2O + SO2 → Na2SO3

* Những oxit bazơ tác dụng được với nước thì tác dụng được với oxit axit

2. Oxit axit

a) Tác dụng với nước

- Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

- Một số oxit axit tác dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, CO2,… tạo ra axit tương ứng

Ví dụ: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

           CO2 + H2O → H2CO3 

            SO3 + H2O → H2SO4

b) Tác dụng với dung dịch bazơ

- Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3trắng  + H2O

c) Tác dụng với oxit bazơ:

- Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O) tạo thành muối

CO2 + CaO → CaCO3

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

1. Oxit bazơ: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

Ví dụ: Na2O, BaO, CuO, BaO, FeO,…

2. Oxit axit: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5,…

3. Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO,…

4. Oxit trung tính: Còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối.

Ví dụ: CO, NO,…