Tính chất vật lí của amino acid

Tính chất vật lí của amino axit

- Amino axit tồn tại ở dạng tinh thể không màu, vị ngọt

- Dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

- Nhiệt độ nóng chảy cao (vì là hợp chất ion).

- $t_{s\,\,a\min oacid}^o\, > \,t_{s\,\,acid}^o\, > \,t_{s\,\,alcohol\,}^o > \,t_{s\,\,a\min }^o$

Nhiệt độ sôi