Tính chất vật lí của ester

1. Trạng thái:  Đa số ở trạng thái lỏng. Những ester có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở trạng thái rắn (như mỡ động vật, sáp ong …)

2. Nhiệt độ sôi: Thấp, dễ bay hơi do không tạo liên kết hydrogen giữa các phân tử.

3. Tính tan: Ít tan hoặc không tan trong nước do không tạo liên kết hidro giữa các phân tử với nước.

4. Đa số các ester có mùi thơm đặc trưng:

Mùi ester

Bài tập áp dụng:

Bài 1. Một số ester được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt vì:

A. Là chất lỏng dễ bay hơi.

B. Có mùi thơm, an toàn với con người.

C. Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng

D. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Lời giải: Một số ester được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các ester: Có mùi thơm, an toàn với con người

Đáp án: B

 

Bài 2. Ester có mùi dứa là

A. isoamyl acetate.       B. ethyl butirate.

C. ethyl acetate.           D. geranyl acetate.

Lời giải: Ester có mùi dứa là: Ethyl butirate (n-C3H7COOC2H5)

Đáp án: B