Tính chất vật lý của lipid

- Ở nhiệt độ thường:

+ Chất béo no: Thường là chất rắn, có nhiều trong mỡ động vật (mỡ bò, mỡ heo,...)

+ Chất béo không no: Thường là chất lỏng, có nhiều trong dầu thực vật (dầu lạc, dầu dừa,...)

- Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ như: xăng, ether, benzen,...