Tính dẫn điện của kim loại

 - Kim loại là chất dẫn điện tốt (điện trở suất r rất nhỏ hay điện dẫn xuất \(\sigma  = \dfrac{1}{\rho }\) rất lớn).

- Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật ôm (nếu nhiệt độ được giữ không đổi).

- Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

- Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ:

\(\rho  = {\rho _0}{\rm{(}}1 + \alpha (t - {t_0}){\rm{)}}\)

Trong đó:

+ \({\rho _0}\): điện trở suất ở t0 (thường lấy 200C)

+ \(\alpha \): hệ số nhiệt điện trở