Tính toán và xử lý bảng số liệu

Tỷ lệ phần trăm = Số liệu/Tổng số.100%

Tính giá trị trung bình:

Giá trị trung bình \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{{x_1}.{n_1} + ... + {x_m}.{n_m}}}{{{n_1} + ... + {n_m}}}\) với

\(m,{x_i},{n_i}\) lần lượt là số giá trị khác nhau, giá trị và số lượng ứng với \({x_i}\).

Ví dụ:

Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 30 học sinh lớp 12A.

Số anh chị em ruột

0

1

2

3

Số học sinh

9

6

7

8

Số anh chị em trung bình của học sinh cả lớp là bao nhiêu?

Giải:

Với đối tượng là “Số anh chị em ruột bằng 0” thì có 9 học sinh.

Số học sinh có 1 anh chị em ruột là 6.

Số học sinh có 2 anh chị em ruột là 7.

Số học sinh có 3 anh chị em ruột là 8.

Số anh chị em ruột trung bình của học sinh cả lớp là:

$\overline{X}=\dfrac{9.0+6.1+7.2+8.3}{30}=\dfrac{22}{15}$\( \approx 1,5\)