Tính khử của lưu huỳnh

- Lưu huỳnh cháy trong oxygen tạo ngọn lửa màu xanh lam:

$\mathop {S\,}\limits^0 \, + \,\,\mathop {{O_2}}\limits^0 \,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} $

- Lưu huỳnh tác dụng với halogene:

\[\mathop S\limits^0 \, + \,3{F_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\mathop S\limits^{ + 6} {F_6}\]

- Lưu huỳnh tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh như H2SO4 đặc, HNO3, KClO3

$3\mathop S\limits^0 \, + \,2KCl{O_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,3\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\, + \,2KCl$

Các phản ứng hóa học của lưu huỳnh đều phải có điều kiện nhiệt độ, trừ phản ứng giữa lưu huỳnh và thủy ngân.