Tính toán và xử lí số liệu biểu đồ cột

Tỷ lệ phần trăm = Số liệu/Tổng số.100%

Tính giá trị trung bình:

Giá trị trung bình \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{{x_1}.{n_1} + ... + {x_m}.{n_m}}}{{{n_1} + ... + {n_m}}}\) với

\(m,{x_i},{n_i}\) lần lượt là số giá trị khác nhau, giá trị và số lượng ứng với \({x_i}\).

Ví dụ: Khi một công ty dược phẩm muốn giới thiệu một loại thuốc mới, nó phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Giai đoạn cuối cùng của cuộc thử nghiệm này là thử nghiệm lâm sàng trên người, trong đó số người tình nguyện viên được dùng thuốc tăng dần và được theo dõi cẩn thận. Một khía cạnh của việc giám sát này là theo dõi tần suất và mức độ nghiêm trọng của các tác dụng phụ gây đau đầu của một loại thuốc nhất định. Theo hướng dẫn thử nghiệm, tất cả các cơn đau đầu vừa và đau dữ dội đều được coi là phản ứng bất lợi. Số liệu thống kê tần suất và mức độ của 900 tình nguyện viên được cho dưới dạng biểu đồ sau:

a. Số người thường xuyên đau vừa chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số người tham gia tình nguyện?

b. Số người đau dữ dội là bao nhiêu?

Giải:

a. Số người thường xuyên đau vừa là 41 người. Chiếm $\dfrac{41}{900}.100% $$\approx 4,6%$

b. Số người đau dữ dội là 22+8 = 30 người.