Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc

Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc không có nhiều thay đổi so với tổ chức Bộ máy nhà nước Văn Lang.

- Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương, nắm mọi quyền hành và quyền thế cao trong việc trị nước.

- Lãnh thổ mở rộng hơn và chia thành các bộ, dưới là chiềng, chạ.

- Lực lượng quân đội khá đông và có nhiều cải tiến.

Mở rộng:

Nỏ Liên Châu là vũ khí đặc sắc của nhà nước Âu Lạc. Tương truyền, nỏ Liên Châu do Cao Lỗ (vị tướng của An Dương Vương) chế tạo, có thể bắn một lần được nhiều phát, các mũi tên đều được bịt đồng sắc nhọn (có 3 cạnh). Theo sách Lĩnh Nam chích quái: “Cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần”.