Trọng âm với những từ có cùng cách viết nhưng khác nhau về từ loại

  1. CHUYỂN TRỌNG ÂM CỦA TỪ.

Một số động từ hai âm tiết trở thành danh từ khi trọng âm được chuyển từ âm tiết thứ nhất sang âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

Động từ

(Verbs)

Danh từ

(Nouns)

reCORD

conTRAST

exPORT

deSERT

obJECT

preSENT

proDUCE

reBEL

proTEST

REcord

CONtrast

EXport

DEsert

OBject

PREsent

PROduce

REbel

PROtest

 

Tương tự, một số động từ hai âm tiết chuyển thành tính từ khi chuyển trọng âm từ âm tiết thứ nhất sang âm tiết thứ 2.

Ví dụ:

Động từ

(Verbs)

Tính từ

(Adjectives)

PERfect

CONtent

perFECT

conTENT

 

Tuy nhiên, rất nhiều từ trong tiếng Anh vừa là danh từ vừa là động từ và không bị thay đổi trọng âm khi nó là danh từ hay động từ.

Ví dụ:

Verbs and Nouns:

ANswer

PROmise

TRAvel

VIsit

rePLY

PICture